Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viascorpix scorpix
5325 91d3
Reposted fromscorpix scorpix

February 18 2015

6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viacrambie crambie
Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli.
— Quebonafide x Kuban x Kupa Knap - Żadnych Zmartwień
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacrambie crambie

February 17 2015

Teraz chcę jego obecności. Nie jest to jakieś obezwładniające pragnienie czy głód, lecz jedynie ochota - niezbyt silna, ale niepokojąco stała. Nigdy czegoś takiego nie czułam, zaskakujące wrażenie. Wydaje mi się takie... dorosłe?
— Marcin Szczygielski - Bierki
Reposted frompouler pouler viacrambie crambie

December 17 2014

- (...) Myślisz, że masz wieczność, lecz nie masz... - Wieczność znaczy "na zawsze", a nie "zawsze", Ally.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir
8344 73f1 500
lovely so much, but still hopeless
Reposted fromdontforgot dontforgot viazabka zabka

October 30 2014

8203 ad74 500

October 09 2014

 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

October 03 2014

9970 fd60
Reposted fromrisky risky viarevalie revalie

September 18 2014

6817 0e08 500
Reposted fromSeekDante SeekDante vianukot nukot

September 14 2014

1021 9353
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamusheu musheu
1711 5121 500
Reposted fromfitnessmotivation fitnessmotivation viaohshit ohshit
Reposted frominpassing inpassing viamrsciastko mrsciastko
Reposted fromsaphirka saphirka viamefir mefir
5580 9eb1
Reposted fromviolator violator viamefir mefir

September 09 2014

Reposted fromrenirene renirene viapumpkinsoup pumpkinsoup
Reposted fromtake-care take-care viadoubleespresso doubleespresso

September 08 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl